Στόχος του Ερευνητικού Έργου είναι η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων και κιονοστοιχιών, όταν οι διεπιφάνειες των σπονδύλων είναι οπλισμένες με γόμφους.

Αν και η παρουσία σιδηρών συνδέσμων ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου σχήματος (γόμφων) ήταν γνωστή κυρίως για την σύνδεση οριζόντιων μελών, η πρόταση του Ερευνητικού Έργου, βασίστηκε στους γόμφους που εντοπίστηκαν κατά τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης στο Ολυμπιείο Αθηνών. Η διερεύνηση σε μνημεία της πόλης των Αθηνών, στην Πελοπόννησο, με επί τόπου επισκέψεις, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Τουρκία, με μελέτη της βιβλιογραφίας, έδειξε πως γόμφοι χρησιμοποιούνταν σε πολλές περιπτώσεις, κατά την περίοδο μετά την Κλασική Εποχή, δηλαδή κατά την Ελληνιστική και την Ρωμαϊκή Εποχή. Η χρήση των γόμφων ήταν συστηματική όταν οι σπόνδυλοι των μνημείων ήταν υψίκορμοι, με λόγο ύψους προς διάμετρο μεγαλύτερο της μονάδας. Η χρήση των γόμφων μελετήθηκε συστηματικά. Οι επί τόπου διερευνήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω οπτικής παρατήρησης, ενώ, όπου αυτό ήταν εφικτό, δηλαδή στον Ναό του Ηφαίστου και στον Ναό του Ολυμπίου Διός, έγινε και εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ, για την εις βάθος διερεύνηση.

Με βάση την μελέτη των μνημείων και την επιλογή του μνημείου που κρίθηκε ως καταλληλότερο για την πειραματική διερεύνηση (Γυμνάσιο Αρχαίας Μεσσήνης), έγινε μία πρώτη διερεύνηση, με χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης, την ανάλυση με τα πεπερασμένα (FE) είτε με τα διακριτά (DE) στοιχεία. Οι δύο μέθοδοι οδήγησαν σε παρόμοια συμπεράσματα. Οι προκαταρτικές αναλύσεις που έγιναν, βοήθησαν στον σχεδιασμό του πειραματικού προγράμματος, στην επιλογή του κατάλληλου επιταχυνσιογραφήματος, καθώς και στον σχεδιασμό της ενοργάνωσης των δοκιμών.Οι δοκιμές, κιόνων, χωρίς και με γόμφους μεταξύ των σπονδύλων, είτε ελεύθερα ιστάμενων, είτε με επιστύλια, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το Ερευνητικό Έργο, όταν ολοκληρωθεί, πρόκειται να συμβάλει στην πλήρη κατανόηση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς και, κατά συνέπεια, στην αποκατάσταση μνημείων της Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Το Έργο είναι καινοτόμο καθώς παρέχει τα πρώτα στον κόσμο πειραματικά αποτελέσματα (μέσω δοκιμών στην σεισμική τράπεζα) σχετικά με την συμβολή των γόμφων στην σεισμική συμπεριφορά κιόνων και κιονοστοιχιών, ενώ επί πλέον οι δοκιμές είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται σε φυσική κλίμακα.